Privacy

Persoonsgegevens die je opgeeft op deze website, gebruikt Eenzaam.nl alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet deze website aan de privacywetgeving.

Bewaren persoonsgegevens

Eenzaam.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Jouw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als je via deze site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).