Disclaimer

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de website www.eenzaam.nl (“Website”). Met uw bezoek aan deze Website en/of uw gebruik van de op of via deze Website verstrekte informatie (“Informatie”), verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. De toegang tot deze Website door minderjarigen is aan de toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers (zoals bijvoorbeeld de ouders) onderworpen. Indien u niet akkoord gaat met een of meer bepalingen van deze voorwaarden, dient u deze Website niet te bezoeken en/of Informatie niet te gebruiken.

Over www.eenzaam.nl

Deze Website is samengesteld door de Stichting Erbij, statutair gevestigd te Rokin 38 - I, 1012KT Amsterdam en kantoorhoudend aan de Koningin Wilhelminalaan 3, te Utrecht (3527 LA). De Stichting Erbij is ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 34310701. Overige contactgegevens zijn: telefoon 030 - 23 07 199, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Over de website

De Informatie heeft uitsluitend betrekking op Nederland en dient louter voor informatieve doeleinden. Het gebruik van de Informatie is voor uw eigen rekening en risico. De Website en de Informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle Informatie op enig moment actueel, juist en/of volledig is. De Stichting Erbij garandeert ook niet dat deze Website virusvrij is of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Bent u van mening dat er een onjuistheid staat in de Website? Laat het ons dan weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wijzigingen

De Stichting Erbij kan de Informatie, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, te allen tijde wijzigen. Dergelijke wijzigingen gaan in zodra deze op de Website worden vermeld. De bepalingen onder “toepasselijkheid” zijn van overeenkomstige toepassing.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Website en de Informatie, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten uitsluitend bij de Stichting Erbij of haar opdrachtgevers. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming de Informatie en/of de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voorzover anderszins toegestaan onder dwingend recht. Bij twijfel hierover kunt u altijd contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als u ons informatie verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail, geeft u ons daarmee het recht om die informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor uw nadere toestemming is vereist of een nadere vergoeding verschuldigd is.

Beperking aansprakelijkheid

De Stichting Erbij aanvaardt geen aansprakelijkheid - uit welke hoofde dan ook - voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit (i) de Website - waaronder de werking en/of het gebruik van, en (ii) de Informatie - waaronder het gebruik ervan.

Links naar derden

De Website kan links bevatten naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. De Stichting Erbij kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Beveiliging

De Website is beveiligd met een SSL-certificaat. Dat houdt in dat alle gegevens die je via een formulier verstuurt, versleuteld worden.

reCAPTCHA

Op de Website wordt in formulieren de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) gebruikt. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd en moet voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP-adres van een bezoeker (doorgaans afgekort) en mogelijk ook andere data verstuurd naar en verwerkt door Google om reCAPTCHA te laten werken. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Googles regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Googles privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Over u

U verbindt zich ertoe deze Website te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Uw houding en gedrag dienen in overeenstemming te zijn met hetgeen in alle opzichten van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. Meer in het bijzonder zult u geen handelingen verrichten die de Stichting Erbij, op welke wijze dan ook, kunnen schaden.

Over uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als u gegevens aan ons verstrekt dan worden deze gebruikt voor de specifieke doeleinden voorvoor u de gegevens heeft verstrekt, alsmede voor interne bedrijfsdoeleinden. Uw gegevens worden in een bestand vastgelegd en bewaard voor zolang dit nodig is. Het bestand wordt ook gebruikt om u verdere mededelingen te doen over ons, onze diensten en/of onze producten, tenzij u bij het verstrekken van uw gegevens aangeeft daartegen bezwaar te hebben. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses en persoonlijke analyses. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, behalve in het geval van een wettelijke verplichting, aan bewerkers van de Stichting Erbij of indien u daarmee overigens heeft ingestemd bij het verstrekken van uw gegevens. Wij maken verder gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak de Website wordt bezocht; via welke links dat gebeurt en dergelijke. Hiervoor gebruiken we ‘cookies’. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u de Website bezoekt. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem. Mocht u dat willen, dan kunt u deze functie uitschakelen in uw eigen browser. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Indien u overigens vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u uw gegevens wenst in te zien of aan te passen, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Online Communicatie

Het is mogelijk dat berichten die u per e-mail aan www.eenzaam.nl verstuurt niet veilig zijn. De Stichting Erbij raadt u aan vertrouwelijke informatie niet per e-mail aan www.eenzaam.nl te versturen. Indien u er voor kiest berichten per e- mail aan www.eenzaam.nl te versturen, aanvaardt u het risico dat deze berichten door derden kunnen worden onderschept, misbruikt en gewijzigd. De Stichting Erbij garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) het niet of niet tijdig ontvangen en/of verwerken daarvan.

Toepasselijk Recht

Op deze Website alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.