Beleid en eenzaamheid

Eenzaamheid is een urgent probleem. Beleidsmakers en professionals van overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven vinden bij Coalitie Erbij informatie over de aanpak van eenzaamheid.

Coalitie Erbij voert campagne, vergaart en verspreidt kennis over eenzaamheid en ondersteunt samenwerking.

Feiten en cijfers

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Daarnaast voelt bijna eenderde van de volwassen Nederlanders zich wel eens eenzaam. De mate van eenzaamheid in Nederland is de afgelopen vijf jaar stabiel gebleven. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Kompas Volksgezondheid (RIVM, GGD en CBS) en de Eenzaamheidsmonitor (Coalitie Erbij en TNS Nipo).

Onderzoek

Binnen Coalitie Erbij is veel kennis en expertise opgebouwd op het gebied van eenzaamheid en sociaal isolement. De coalitie functioneert als platform om nieuwe oplossingen en interventietechnieken, kennis en inzichten in eenzaamheidspreventie en -bestrijding te delen en te verspreiden.

Landelijk beleid

Met het augustus 2014 gelanceerde actieplan ‘Versterking aanpak eenzaamheid’ heeft het ministerie van VWS een impuls gegeven aan de aanpak van eenzaamheid in Nederland. Pijlers zijn:

  • lokale integrale aanpak van eenzaamheid
  • uitbreiding van de landelijke bewustwordingscampagne
  • verbetering van informatievoorziening over eenzaamheid
  • samenwerking tussen zorg en welzijn op het gebied van eenzaamheid

Het actieplan heeft een looptijd van twee jaar (medio 2014 - medio 2016). Bij het actieplan zijn Coalitie Erbij en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) betrokken.

Lokaal beleid

In de meeste gemeenten in Nederland is aandacht voor het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Dan wel met een specifieke nota dan wel als onderdeel van aanpalend beleid, bijvoorbeeld van ouderen- en welzijnsbeleid binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Coalitie Erbij ondersteunt lokale samenwerking aan een integrale aanpak van eenzaamheid.

"Social"